Zespół  profesjonalnie zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wysoko wykwalifikowani specjaliści są współorganizatorami i uczestnikami różnych ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne agendy rządowe (np. takich jak: „Zabawa bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”; „Chrońmy młodość”; „Alkohol kradnie wolność” „Dzieciństwo bez przemocy”), są również inspiratorami podobnych oddziaływań w swoich społecznościach lokalnych. Pracownicy Zespołu Pedagogów Dezyderia posiadają gruntowną wiedzę oraz wysokie umiejętności profilaktyczne uzyskane na szkoleniach i różnorodnych studiach humanistycznych a także w trakcie pracy.

CELE ZESPOŁU PEDAGOGÓW DEZYDERIA

  • rozszerzanie wiedzy oraz budzenie świadomości społecznej z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki uzależnień;

  • promocja i realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych ukazujących wartość rodziny i zdrowego stylu życia,

  • szkolenie dorosłych z placówek oświatowych i innych podmiotów z zakresu psychologii, pedagogiki i profilaktyki uzależnień;

  • wydawnictwo literatury fachowej i materiałów edukacyjno – szkoleniowych z zakresu działalności;

  • wspieranie inicjatyw gminnych promujących rodzinę i ograniczających marginalizacje społeczną;

  • nawiązywanie współpracy z uczelniami i innymi szkołami oraz urzędami samorządów lokalnych i krajowych;

  • usługi turystyczne wspierające prawidłowy rozwój człowieka.