SAPER

Cele realizacji projektu:

  • Uświadomienie sobie odpowiedzialności za własne działania;
  • Pogłębienie wiedzy i umiejętności radzenia sobie z własną złością;
  • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przejawami agresji,
  • Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących zachowań agresywnych przez młodzież;
  • Budowanie relacji między młodzieżą w klasie.

Saper daje podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w klasie. Cykl zajęć ma zintegrować grupę, dać podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów bezpośrednio dotyczących funkcjonowania klasy jako grupy, a w końcu uczyć, jak radzić sobie z własną złością i innymi trudnymi emocjami, inaczej niż poprzez zachowania agresywne. Cele programu osiągane są poprzez wielowariantowe przekazywanie zamierzonych treści. W trakcie pojawiają się elementy mini – wykładu wprowadzającego w nowy temat. Dominują aktywne formy pracy: drama, praca w małych grupach, wymiana doświadczeń, burza mózgów, oraz gra dydaktyczna.

Spodziewane efekty realizacji:

  • Zmniejszenie lub zatrzymanie tendencji do ryzykownych zachowań związanych z przemocą;
  • Wzmocnienie relacji pomiędzy uczestnikami;
  • Zmniejszenie skali przemocy wewnątrz klasy.
  • Wzmocnienie innych zachowań pożądanych wewnątrz grup.