MAGICZNE KRYSZTAŁY

Cele realizacji projektu

  • Przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez TV i gry komputerowe.
  • Diagnoza form spędzania czasu wolnego przez uczniów w kontekście ich pragnień i potrzeb.
  • Wzrost motywacji i kreatywności w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego.
  • Poznawanie i ćwiczenie form wyrażania własnych myśli, odczuć, itp.
  • Integracja klasy i nauka współpracy.

Zajęcia mają charakter warsztatów 2 x 2 godziny lekcyjne, w czasie, których uczestnicy są zapoznani z wiedzą dotyczącą zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z mediów.

Praca z dziećmi oparta jest o fabułę  bajki profilaktyczno – wychowawczej “Magiczne Kryształy”. W trakcie czytania uczestnicy mogą zidentyfikować różne sytuacje, które mają miejsce w świecie rzeczywistym i w bezpieczny sposób do nich się odnieść. W czasie zajęć prowadzący korzysta z różnych materiałów dydaktycznych. Dominują aktywne formy pracy: drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna.

Spodziewane efekty realizacji

  • Zmniejszenie lub zatrzymanie tendencji do ryzykownych zachowań związanych z przemocą;
  • Wzmocnienie innych zachowań pożądanych wewnątrz grup;
  • Utworzenie grupy liderów zdrowego stylu życia.