KOREKTA

Cele realizacji projektu:

  • Kształtowanie umiejętności używania alkoholu w sposób umiarkowany
  • Ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia
  • Animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole
  • Odkłamanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych
  • Uświadomienie sobie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.

 

Zajęcia mają charakter interaktywny i są przeznaczone dla dwóch klas jednocześnie, trwają trzy godziny dydaktyczne. W trakcie pojawiają się elementy mini – wykładu wprowadzającego w nowy temat. Dominują aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów oraz praca w małych grupach. Młodzież aktywnie uczestniczy w spotkaniu, a realizatorzy starają się unikać dydaktycznych pouczeń, stwarzając atmosferę życzliwości.

Treści programu dotyczą wiedzy związanej z substancjami alkoholowymi. Młodzież poprzez dyskusję może uświadomić sobie różne mity i stereotypy, które funkcjonują w społeczeństwie. Dodatkowo mają możliwość zrobienia testu AUDIT, który ukazuje, w jaki sposób kontaktują się oni z alkoholem. Element ten bardzo często powoduje refleksję nad własnymi postawami.

 

Spodziewane efekty realizacji:

  • Zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu i branie pod uwagę okoliczności picia u znaczącej części uczestników (kontakt z alkoholem jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i uwzględniający negatywne skutki picia);
  • Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach “owczego pędu”
  • Identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich profesjonalnej pomocy;
  • Lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia.