DEBATA

Cele realizacji projektu:

  • Promowanie postaw i kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych wśród młodzieży dotyczących środków psychoaktywnych
  • Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.
  • Dostarczenie uczestnikom zgodnej z ich etapem rozwojowym rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych.

Przebieg spotkania służy przyjrzeniu się zestawowi przekonań normatywnych młodzieży i próbie ich modyfikacji. Program powstał w oparciu o najbardziej skuteczne strategie profilaktyczne wg Hansena.

Strategia 1 – Korekta przekonań normatywnych – jest osią całego programu. Ta strategia jest realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odsłanianie jej wyników, co ujawnia faktyczne a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie, oraz postawy pro–trzeźwościowe. Uczestnicy przekonują się, że większość z nich nie sięga po alkohol i nie upija się, mało tego, okazuje się, że postawa trzeźwości jest im bliska i są na nią otwarci. Dużym wzmocnieniem postawy abstynencji jest wypowiedź świadka trzeźwości.

Strategia 2 –  Kształtowanie systemu wartości znajduje zastosowanie w momencie ukazania sprzeczności picia z rozwojem miłości, rozwijaniem się ról kobiecych i męskich, nawiązywaniem głębokich przyjaźni. Służy temu burza mózgów i jej omówienie oraz drama.

Strategia 3 – Wiedza o realnych konsekwencjach pojawia się w momencie analizy bieżących i odległych następstw używania alkoholu. Młodzież ma również możliwość poznania niewidocznych strat rozwojowych, zwłaszcza dotyczących sfery kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim, umiejętności zabawy.

W trakcie zajęć pojawiają się elementy mini – wykładu wprowadzającego w nowy temat. Dominują aktywne formy pracy: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, praca w grupach. Zajęcia są przeznaczone dla dwóch klas jednocześnie przez trzy godziny lekcyjne.

Spodziewane efekty realizacji

  • Integrowanie środowisk szkolnego i rodzinnego wokół problematyki profilaktyki zachowań ryzykownych – budowanie współpracy wychowawczej;
  • Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez dzieci i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”;
  • Ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu;
  • Zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych