CUKIERKI

Program Wczesna Profilaktyka Program Cukierki jest adresowany głównie do dzieci z klas I – III. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest  nabywanie umiejętności rozpoznania niebezpieczeństwa i odpowiedniego reagowania w sytuacjach, które mogą zagrażać dziecku. Cennym wzbogaceniem programu jest bezpośrednia praca z rodzicami.

Cele realizacji projektu

 • Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
 • Kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi ;
 • Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;
 • Nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
 • Wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie;
 • Rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
 • Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

      Założeniem programu jest uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego “ognia, który karmi i ogrzewa, a jej czary są jednymi z najpotężniejszych na świecie”. Jest to piękna metafora ogromnej siły chroniącej jaką są więzi rodzinne i tych, którzy dbają (albo powinni dbać) o ciepło i bezpieczeństwo dzieci czyli rodziców. Istotną zaletą programu jest wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka, które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie z emocjami. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii, nabywanie umiejętności społecznych i rozwijanie pozytywnej solidarności grupowej. Z tego punktu widzenia program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne o charakterze uprzedzającym. Tematy zajęć:

 • Podstawowe informacje o środkach uzależniających:
  • środki uzależniające odbierają wolność decyzji, niszczą relacje między ludźmi, zaburzają kontakt z rzeczywistością;
  • ofiarami bywają dzieci łatwowierne wobec obcych oraz samotne, odsunięte przez rówieśników;
  • osoby rozprowadzające te środki są często od nich uzależnione;
  • uzależnienie dokonuje się stopniowo, niedostrzegalnie, aż staje się czymś silniejszym od człowieka.
 • Dziecko ma prawo do ostrożności i dystansu wobec obcych dorosłych i starszych kolegów.
 • Osoby dorosłe pracujące na terenie przedszkola (np.: personel pedagogiczny i techniczny) są po to, aby wspierać dzieci i pomagać im w sytuacjach trudnych.

Spodziewane efekty realizacji

 • Integrowanie środowisk przedszkolnego i rodzinnego wokół problematyki profilaktyki zachowań ryzykownych – budowanie współpracy wychowawczej;
 • Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań wśród dzieci;
 • Ugruntowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących środków psychoaktywnych;
 • Wzmocnienie innych zachowań pożądanych i zmniejszenie skali przemocy wewnątrz grup.